Η ζωή του αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Από τους μεγάλους πατέρες της εκκλησίας ο άγιος Γρηγόριος,ανήκει στους λεγόμενους νηπτικούς και ησυχαστικούς πατέρες. Υπέρμαχος της νοεράς προσευχής,δηλαδή το,Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησον με. Ο άγιος Νικόδημος ο αγιορείτης μας λέει: ο μεν ενδιάθετος λόγος ας λέγει μόνην την ανωτέρω ευχήν, ο δε νους ας προσέχει τόσον δια της νοεράς του θεωρίας,όσον και δια της νοεράς του ακοής,εις μόνα τα της ευχής λόγια,και πολλώ μάλλον εις τα δια των λογίων νοούμενα, μένων ανείδεος και ασχημάτιστος,χωρίς να φαντάζηται, ή να νοεί άλλο τι αισθητόν,ή νοητόν, έσωθεν ή έξωθεν,καν είναι και αγαθόν. Επειδή γαρ ο Θεός έξω πάντων των όντων αισθητών και νοητών εστί, και υπέρ πάντα ταύτα δια τούτο και ο νους, όστις ζητεί να ενωθεί μετά του Θεού δια της προσευχής, έξω πρέπει να γίνηται πάντων των όντων,αισθητών ομού και νοητών,και υπέρ πάντα ταύτα,ίνα επιτύχει της θείας ενώσεως.

Advertisements