Λησταίς λογισμοίς…

Λογισμοί,επιδρομείς ληστές της ψυχής..

..Ο λησταίς περιπεσών εγώ υπάρχων τοις λογισμοίς μου,

όλως υπ΄αυτών τετραυμάτισμαι νυν,επλήσθην μωλώπων,

αλλ΄αυτός μοι επιστάς,Χριστέ Σωτήρ ιάτρευσον..

Σε μια άλλη ωδή του Μεγάλου Κανόνα ακούγεται το εξής..

..Ο νους τετραυμάτισται,

το σώμα μεμαλάκισται,

νοσεί το πνεύμα,

ο λόγος ησθένησεν,

ο βίος νενέκρωται,

το τέλος επί θύραις,

διο μοι, τάλαινα ψυχή,

τί ποιήσεις,όταν έλθη

ο Κριτής ανερευνήσαι τα σα;

Και σε άλλο σημείο το όμορφο..

Εκόσμησα τον της σαρκός ανδριάντα,

τη των αισχρών λογισμών

ποικίλη περιβολή

και κατακρίνομαι..

Αλλά αν θέλει ο πιστός αγωνίζεται..

Ο χρόνος ο της ζωής μου

ολίγος και πλήρης πόνων και πονηρίας,

αλλ΄εν μετανοία με παράλαβε

και εν επιγνώσει ανακάλεσαι,

μη γένωμαι κτήμα,μη βρώμα του αλλοτρίου,

Σωτήρ,αυτός με οίκτειρον…

Επειδή..

Ο Αμνός ο του Θεού,

ο αίρων πάντων τας αμαρτίας,

άρον τον κλοιόν

απ΄εμού τον βαρύν,

τον της αμαρτίας,

και ως εύσπλαχνος μοι

δος παραπτωμάτων άφεσιν..

 

Advertisements