Σε εκκλησίες κακοδοξιών!

 

Αγαπητοί,μη παντί πνεύματι πιστεύετε,αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ει εκ του Θεού εστίν,ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν εις τον κόσμον.εν τούτω γιγνώσκετε το πνεύμα του Θεού,παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα,εκ του Θεού εστί,και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα,εκ του Θεού ουκ εστί,και τούτο εστί το πνεύμα του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται,και νυν εν τω κόσμω εστίν ήδη.

Ιωάννου Α’δ 1-4

Πανθρησκεία παντού.Αν είναι διαφορετικά θα μας το έλεγε η γραφή.Ο Απόστολος Παύλος λέγει τω δε δυναμένω υμάς στηρίξαι κατά το ευαγγέλιόν μου και το κήρυγμα Ιησού Χριστού,κατά αποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αιωνίοις σεσιγημένου,φανερωθέντος δε νυν,δια τε γραφών προφητικών κατ΄επιταγήν του αιωνίου Θεού εις υπακοήν πίστεως εις πάντα τα έθνη γνωρισθέντος,μόνω σοφώ Θεώ δια Ιησού Χριστού..Ρωμαίους ΙΕ 24.

 

Advertisements