Μεθ΄ημών ο Θεός

Μεθ’ ημών ο Θεός, γνώτε έθνη καί ηττάσθε.Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

 Επακούσατε έως εσχάτου τής γής,

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Ισχυκότες ηττάσθε.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

 Σάν γάρ πάλιν ισχύσητε, καί πάλιν ηττηθήσεσθε.

Ότι μεθ’ ημών  ο Θεός.

Καί ήν άν βουλήν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος.

 Ότι μεθ’ ημών ο Θεός,

Καί λόγον, όν εάν λαλήσητε, ου μή εμμείνη εν υμίν,

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Τόν δέ φόβον υμών ου μή φοβηθώμεν, ουδ’ ου μή ταραχθώμεν

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

 Κύριον δέ τόν Θεόν ημών, αυτόν αγιάσωμεν, καί αυτός έσται ημίν φόβος.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

 Καί εάν επ’ αυτώ πεποιθώς ώ, έσται μοι εις αγιασμόν.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Καί πεποιθώς έσομαι επ’ αυτώ, καί σωθήσομαι δι’ αυτού.

Ότι μεθ’ ημών ο Θεός.

Advertisements