Ότε εν τω τάφω

Ότε εν τω τάφω τω καινώ υπέρ του παντός κατετέθης,ο Λυτρωτής του παντός.Άδης ο παγγέλαστος ιδών σε έπτηξεν οι μοχλοί συνετρίβησαν,εθλάσθησαν πύλαι,μνήματα ηνοίχθησαν,νεκροί ανίσταντο.Τότε ο Αδάμ ευχαρίστως χαίρων ανεβόα σοι,Δόξα τη συγκαταβάσει σου,Φιλάνθρωπε.

Advertisements
This entry was posted in video.