Δεν έχει όβολα

Εούτοι τέλια δεν έχουνε τότσο μυαλό,σκοτιστήκανε και οι τρεις,και σα τσου κρασισμένους τσου σέρνουνε σα τα πρόατα να τσου κρεμάσουνε στο γκλίντσιο.Πού σας πάνε ωρέ κατρεγαραίοι σα τα ζα στο παχνί,ποντίγιο δεν έχετε κλωνί?Έρχεται ο Τόσενος στην αφοδιά σας και μπριχού εσείς αρεντέβετε να τόνε προυπαντήσετε ντρουμωμένοι,γιατί ωρέ σκιαοσάστενε?Αδεκελώς δε θα κάνατε εούτα τα πράματα!Τα κουτσέλια και το γούτζι της καλής μου πιό πολύ τσου κόβει από εσάστενε.Κρουβόσαστε σα τσου βοστέρους για να μη γδούνε που σάστενε διακονιαραίοι!Αποκριγιές ούτε στρινές έχουμέτε για να μη γινοστάστενε ρεντίκολο,έχετε πεχρέωση να μη σάστενε γκαβοί,και να γπείτε ένα λόγο στο παρτσινέβελο σας ότι πάχτο δε κάμαμε κλωνί τα σιάδια και τα ξεσφάλια και ούτε οι αθρώποι σκιάονται.Για να δόκουνε τα όβολα εούτοι δω μας βάλανε στη λαμπατίνα και μας τσιγαρίζουνε και θέλουνε να τσου δώκουμε και τα σκαρίκια.Βράχλα δε θα πάρετε,ούτε ένα μπουκούνι κουτσούλους!Ας ασκωνότανε αμπονώρα η βουρλισμένη η μπέλβα που περπατάει με τη σγούμπα απ΄τη μπάντα,τσι τόλεγε ο Γιούνερος αλλά εούτη η πονηρή είχε μπαμπάκι στ΄αυτιά της κρουμένη σα τη οχιά πίσω από τσι κρούζες,σκύνομαι και αναριτσιαίνω που το λέω,πυτίκι το στόμα και που το φράζω παειναπεί,ροπή δεν έμεινε πείλιο,η μπρούσα είναι ξυκλισμένη ωρή,δεν έχει όβολα λάχτισή μας!Μόρο κακομοίρη Τόσενε που κόπιακες και έπιακες από την αρμακαδίνα όλους τσου διακονιαραίους και τσου πετάς με τη πίντα νερό που ζεματάει και τζιτζιρίζει!Τη λεφτή,τα βογκίλια,τσι πατατόνες,το μπαρμπαράλευρο ακόμη και το μπαγκούλι με τη σκανιέρα που πίναμε με το μποτσόνι το κρασί τα ντρουμώσατε τσι τσέπες σας!Παναία βόηθα,αυτές δεν είναι τσέπες,αυτές είναι τερτικά!Απολοηθείτε άμα σας βαστάει!Δε κρένετε έ,ε τί να γπείτε βλοημένοι.Το λοιπό,τι λέαμε,α ελέαμε που ΄ρθατε από τσου λιμοκοντόρους να χαλέψετε σα τσου μάντους όλα τα όβολα και μας τσιντάτε,μηνηπώς θα σας δώκουμε!Βέβια ο ίδρως τσι βουρλισμένης Μερκελίνας που να τη φάει η λάλα γιατί δε κάθεται ορνικιά γιατί το σκερβέλο της είναι συνέχεια στα όβολα ρέει σα το σκαφόνι με το μπρούσκο.,μου κάεται θε να πιει στο τέλος σταροκαφέ και όλο στρωνίζει ολόυρα καψιασμένη λάχτισή της!Μου κάεται από το πολύ τρωύρω τα κλιτσιά της βγάλανε φουστούλους  να αρεντέβει να μαζώξει όβολα από τσου διακονιαραίους,εξεπιτούτου δεν αφιδεύεται τσου διακονιαραίους και κόφτετε να τσου γυρίσει απίκουπα κάνε,φόρσε και κρούψανε κάνα όβολο μέσα στα σκουτιά.

Advertisements