Ψαλμός Δαβίδ 38ος

ΨΑΛΜΟΣ 38

Είπα φυλάξω τας οδούς μου του μη αμαρτάνειν με εν τη γλώσση μου,εθέμην τω στόματί μου φυλακήν εν τω συστήναι τον αμαρτωλόν εναντίον μου

εκωφώθην και εταπεινώθην και εσίγησα εξ αγαθών,και το άλγημά μου ανεκαινίσθη.

εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου,και εν τη μελέτη μου εκκαυθήσεται πυρ,ελάλησα εν γλώσση μου.

γνώρισόν μοι,Κύριε,το πέρας μου και τον αριθμόν των ημερών μου,τίς εστίν,ίνα γνώ τί υστερώ εγώ.

ιδού παλαιστάς έθου τας ημέρας της ζωής μου,και η υπόστασίς μου ώσει ουθέν ενώπιόν σου,πλην τα σύμπαντα ματαιότης,πας άνθρωπος ζων.

μέντοιγε εν εικόνι διαπορεύεται άνθρωπος πλην μάτην ταράσσεται,θησαυρίζει και ου γιγνώσκει τίνι συνάξει αυτά.

και νυν τίς η υπομονή μου?ουχί ο Κύριος?και η υπόστασίς μου παρά σοι εστιν.

από πασών των ανομιών μου ρυσαί με,όνειδος άφρονι έδωκάς με.

εκωφώθην και ουκ ήνοιξα το στόμα μου,ότι συ εποίησας.

απόστησον απ΄εμού τας μάστιγάς σου,από γαρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον.

εν ελεγμοίς υπέρ ανομίας επαίδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνην την ψυχήν αυτού,πλην μάτην ταράσσεται πας άνθρωπος.

εισάκουσον της προσευχής μου,Κύριε,και της δεήσεώς μου,και ενώτισαι των δακρύων μου,μη παρασιωπήσης,ότι πάροικος εγώ ειμί παρά σοι και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μου.

άνες μοι,ίνα αναψύξω προ του με απελθείν και ουκέτι μη υπάρξω.

Αυτός ο ψαλμός του Δαβίδ φρονώ θα έπρεπε να διαβάζεται από τον καθένα μας πολύ συχνά,για να μην υψηλοφρονεί,και να ταπεινώνεται μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και δημιουργού των πάντων.

Advertisements