Έφριξε γη απεστράφη ήλιος!

Έφριξε γη,απεστράφη ήλιος,και συνεσκότασε το φως,διερράγη το του Ναού θείον καταπέτασμα,πέτραι δε εσχίσθησαν,δια σταυρού γαρ ήρται ο δίκαιος,ο αινετός των Πατέρων Θεός και υπερένδοξος.

This entry was posted in video.